[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่มีต่อทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 37 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางปนัสยา วรรณสุทธิ์
29/ต.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมความรู้ไวยากรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Basic English Grammar in Use สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 39 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางปนัสยา วรรณสุทธิ์
29/ต.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีสร้างความรู้ ด้วยตนเองและเทคนิคการสอนแบบ TGT เรื่อง เมทริกซ์ รายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม (ค32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 179 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายบรรพต อาจหาญ
21/ก.ย./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CLODS เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 136 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายบรรพต อาจหาญ
21/ก.ย./2563
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว21101) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมั ( อ่าน : 174 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวธิติวรดา อาจหาญ
21/ก.ย./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SCIENCE Modelเรื่อง วิวัฒนาการ รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว31242) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 143 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวธิติวรดา อาจหาญ
21/ก.ย./2563
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแบบใช้โครงงานเป็นฐาน ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 967 / ดาวน์โหลด : 496 ) เจ้าของ นายธีระนันท์ วิสุทธิกุลชัย
12/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ชุด โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 617 / ดาวน์โหลด : 575 ) เจ้าของ นายธีระนันท์ วิสุทธิกุลชัย
12/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนากิจกรรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เรื่อง การประกอบอาหารกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 696 / ดาวน์โหลด : 481 ) เจ้าของ นางสาวนงค์รักษ์ ลีสี
12/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ชุด การปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการดำรงชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมั ( อ่าน : 728 / ดาวน์โหลด : 497 ) เจ้าของ นางสาวนงค์รักษ์ ลีสี
12/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 กดเกดเกดเ( อ่าน : 436 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ กดเกดเ
17/ต.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 โครงงานนำฮอยวัฒนธรรม พิธีกรรมบวงสรวงพระบรมธาตุนาดูน( อ่าน : 684 / ดาวน์โหลด : 1435 ) เจ้าของ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
18/ก.ค./2561
โครงงาน < ไม่มี >
13 ตัวแทนการแข่งขันโครงงานส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับภาค ณ จังหวัดขอนแก่น( อ่าน : 830 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
10/ธ.ค./2560
จุลสารการดำเนินกิจกรรม < ไม่มี >
14 การแข่งขันโครงงานคุณธรรม พลเอกเปรม ติณณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา( อ่าน : 852 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
10/ธ.ค./2560
จุลสารการดำเนินกิจกรรม < ไม่มี >
15 งานวันแม่ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร( อ่าน : 802 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
10/ธ.ค./2560
จุลสารการดำเนินกิจกรรม < ไม่มี >
16 ร่วมงานวันแม่กับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม( อ่าน : 791 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
10/ธ.ค./2560
จุลสารการดำเนินกิจกรรม < ไม่มี >
17 การแข่งขันโครงงานคุณธรรม พลเอกเปรม ติณณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา( อ่าน : 812 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
10/ธ.ค./2560
จุลสารการดำเนินกิจกรรม < ไม่มี >
18 โรงเรียนคุณธรรม( อ่าน : 768 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
10/ธ.ค./2560
จุลสารการดำเนินกิจกรรม < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1