[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

  
วิสัยทัศน์  
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์        
        “โรงเรียนกระบากวิทยาคาร  มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา  โดยเน้นเทคโนโลยีบนวิถีพอเพียง”

พันธกิจ
1.  ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้นักเรียน  มีคุณภาพ  และคุณธรรม  จริยธรรม  ตามมาตรฐานการศึกษา และนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนการสอน
2.  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้บุคลากร  และชุมชนมีส่วนร่วม
3.  พัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.  ส่งเสริมนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้
5.  ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย
        1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้
        2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีบุคลิกภาพที่ดี ความประพฤติดี สุขภาพที่ดี  มีทักษะกระบวนการในการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
        3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม และซื่อสัตย์
        4. บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        5. บุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณครู ไปสู่ครูมืออาชีพ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
        “โรงเรียนเด่นเป็นสง่าแหล่งเรียนรู้ดูงามตา”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
        “โรงเรียนสวยด้วยมือเรา”